Stadgar 2022

Stadgar för Hällekis båtklubb, bildad 1971-05-09

§1

Klubbens ändamål
Hällekis båtklubb, HBK skall:

Mom 1.
Verka för en sund utveckling av båtsporten.

Mom 2.
Stödja medlemmars strävan att utbilda en god båtkultur, vari inräknas hänsynsfullhet mot naturen, respekterande av mark-, jakt och fiskerättsinnehav samt medverka till ett gott uppträdande i övrigt.

Mom 3. 
Driva, underhålla och utveckla hamnanläggningen i sjöråsviken vid Vänern.

Mom 4.
Driva, underhålla och utveckla hamnanläggningen i sjöråsviken vid Vänern.

§2

Klubbens organisation.

Mom 1. 
Klubben består av såväl aktiva som passiva medlemmar.

Mom 2.
Som medlem kan antagas person utan krav på innehav av båt eller innehav av viss båttyp.

Mom 3.
Styrelsen är i gemensamma angelägenheter medlemmarnas högsta myndighet mellan årsstämmorna.

Mom 4.
Årsstämman är styrelsens högsta myndighet.

§3

Medlemskap och avgifter.

Mom 1.
Medlem som önskar inträde eller utträde ur klubben samt ansöker om båtplats eller återlämnande av densamma skall göra en skriftlig anmälan till hamnkapten eller annan i styrelsen.

Mom 2. 
Medlem, som åsidosätter klubbens stadgar eller föreskrifter eller på annat sätt icke fullgör sina skyldigheter, kan av styrelsen uteslutas ur klubben, till detta krävs en fulltalig och enig styrelse. Medlem som uteslutits kan överklaga detta till årsmötet varvid årsmötet kan fastställa styrelsens beslut eller upphäva densamma. Enkel majoritet krävs i båda fallen, dock skall röstningen vara sluten.

Mom 3.
 
Inträdesavgifter för medlemskap och båtplats eller för andra av årsstämman beslutade inträdesobjekt skall fastsällas av årsstämman. Ordinarie årsavgifter för medlemskap och båtplats fastställs av årsstämman.

Mom 4. 
Medlem äger icke rätt att uthyra eller låna ut tilldelad båtplats i andra hand.

Mom 5.
 
Om särskilda skäl kan anses föreligga må dock styrelsen kunna bevilja medlem rätt till överlåtelse av båtplats, skriftlig ansökan härom skall ingivas till styrelse. Båtplats får dock överlåtas från förälder till barn, hamnkapten skall alltid informeras innan överlåtelse sker.

Mom 6. 
Om särskilda skäl kan anses föreligga må dock styrelsen kunna bevilja medlem rätt till överlåtelse av båtplats, skriftlig ansökan härom skall ingivas till styrelse. Båtplats får dock överlåtas från förälder till barn, hamnkapten skall alltid informeras innan överlåtelse sker.

Mom 7. 
Till varje fast båtplats hör en skyldighet att göra upp till två arbetsdagar om 6 tim. Denna arbetsplikt upphör det år då ägaren fyller 75 år.
Om ägaren till båtplats ej fullgör arbetsplikt under året uttas en avgift vars storlek årsmötet har att besluta om. Kallelse/inbjudan till arbetsdag görs av Hamn o byggkommittén utefter de behov som finns.
Medlem har rätt att byta till lämplig arbetsdag med annan medlem efter eget behov.
Medlem har rätt att köpa sig fri från arbetsdag för den avgift som årsmötet har att besluta om, styrelsen skall alltid informeras om man vill köpa sig fri från arbetsdag
Närvarolista skall finnas.

Mom 8. 
Till varje båtplats såväl fast som sommarplats ingår vakttjänst efter utskickad lista. Vakttjänsten påbörjas kl 22.30 och avslutas kl 06.00. Vakten skall följa i hamnen uppsatt vaktinstruktion. Skulle vakt bryta mot av årsmötet beslutande regler hänvisas till Mom 5. För utebliven vakttjänst uttas en straffavgift som årsmötet har att besluta om.
Medlem som vill lämna sin plats som sommarplats bör göra detta före 1 maj. Klubben kan dock aldrig garantera att den blir uthyrd som sommarplats. Endast i de fall som platsen blir uthyrd, inträder betalningsfrihet för medlemmen.

Mom 9. 
Till varje båtplats såväl fast som sommarplats ingår vakttjänst efter utskickad lista. Vakttjänsten påbörjas kl 22.30 och avslutas kl 06.00. Vakten skall följa i hamnen uppsatt vaktinstruktion. Skulle vakt bryta mot av årsmötet beslutande regler hänvisas till Mom 5. För utebliven vakttjänst uttas en straffavgift som årsmötet har att besluta om.
Medlem som vill lämna sin plats som sommarplats bör göra detta före 1 maj. Klubben kan dock aldrig garantera att den blir uthyrd som sommarplats. Endast i de fall som platsen blir uthyrd, inträder betalningsfrihet för medlemmen.

§4

Räkenskapsår.

Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§5

Klubbstyrelse.

Mom 1.
Klubbstyrelsen består av minst 5, dock max 7 ledamöter, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten samt styrelseledamöter. Därtill utses två suppleanter för dessa.

Mom 2. 
Styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Suppleanter väljas för en tid av två år och avgå växelvis. Styrelsens ledamöter avgår växelvis

Mom 3. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Suppleanterna meddelas om sammanträdena och ha vid dessa yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt. Då styrelsen ej är fullständig inträder suppleant som ordinarie ledamot.

Mom 4. 

Avgå styrelseledamot under mandatperioden, inträder suppleant i vald ordning.

Mom 5. 
Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger årligen på kallelse av ordföranden samt därutöver när så påfordras.

§6

Styrelsen, funktionärers och kommittéers åligganden.

Styrelsen åligger att:

Mom 1.
Förvalta klubbens tillgångar och avgiva årsberättelse.

Mom 2.
Förbereda inkomna ärenden och motioner för årsstämma.

Mom 3.
Behandla medlemsansökningar.

Mom 4.
Vara kontaktorgan för huvudorganisationer och myndigheter.

Mom 5.
Verkställa årsstämmobeslut.

Mom 6.
Tillse att av årsmötet beslutade stadgar följes.

Sekreteraren åligger att:

Mom 1.
Föra och skriva protokoll.

Kassören åligger att:

Mom 1.
Sköta klubbens löpande redovisning och verkställa fakturering och utbetalningar.

Mom 2.
Föra matrikel över medlemmar.

Mom 3.
Upprätta balans- och resultaträkning samt göra bokslut.

Hamnkapten åligger att:

Mom 1.
Upprätta lista över båtplatser.

Mom 2:
Fördela båtplatser.

Mom 3:
Upprätta kölista.

Hamn och Byggkommittén åligger att:

Mom 1.
I samråd med styrelsen föreslå lämpliga förbättringsarbeten på hamnanläggningen.

Mom 2.
Leda och fördela arbetet på arbetsdagar i hamnen. Handhava och ansvara för klubbens material.

Mom 3.
Övervaka att materialet är i brukbart skick och framlägga förslag till styrelsen om utrangering samt nyanskaffning.

Mom 4.
Ombesörja skötsel av hamnanläggningen.

Mom 5
Tillse att material finns att tillgå på arbetsdagen.

Miljöombud åligger att:

Mom 1:
Verka för att klubben drivs på ett sådant sätt att miljön tar minst skada.

§7

Klubbens revision och förvaltning.

Mom 1.
Vid ordinarie årsstämma väljs två revisorer och en suppleant för dessa. De väljs för en tid av två år och avgå växelvis sålunda: En revisor och suppleanten avgå vid ordinarie årsstämma för udda verksamhetsår och revisor för jämna verksamhetsår.

Mom 2.
Revisorer skall granska räkenskaperna och styrelsens verksamhet och tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 3.
Räkenskaperna avslutas med kalenderår och skall senast 14 dagar före årsstämma överlämnas till revisorerna för granskning.
Klubben skall ha bankkonto med styrelsens fullmakt för kassören och ordförande att disponera innestående medel.

Mom 4.
En styrelseledamot, ordföranden eller sekreteraren, skall godkänna fakturor som överstiger 5.000:- som inte hör till den normala driften.
t.ex. el, försäkringar m.m.

§8

Klubbens ordinarie och extra stämma

Mom 1.
En ordinarie årsstämma skall hållas varje år före mars månads utgång. Tid och plats skall meddelas genom personlig kallelse.

Mom 2.
Propositions- och motionsrätt till stämman i gemensamma angelägenheter har a, styrelsen
b, enskild medlem

Mom 3.
Vid klubbens årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om stämman är stadgenligt utlyst.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
4. Ekonomisk rapport.
5. Revisionsberättelse.
6. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Bestämma inträdes och årsavgifter samt straffavgifter enl stadgar.
8. Val av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt en
styrelseledamot. (I den tur dessa är att avgå)
9. Val av styrelsesuppleanter. (i den tur dessa är att avgå)
10. Val av revisorer och revisorssuppleant.
11. Val av hamnkapten.
12. Val av hamn- och byggkommitté.
13. Val av miljöombud.
14. Val av valberedning.
15. Bestämmande av arvoden.
16. Föredragning av rapporter och meddelanden från huvudorganisationer.
17. Funktionärer och kommittéer.
18. Propositioner och motioner.
19. Övriga frågor.

§9

Rösträtt och val

Mom 1.
Medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot klubben äger rösträtt.

Mom 2.
Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.

Mom 3.
Funktionär som ej längre står till valberedningens förfogande skall meddela valberedningen detta senas den trettionde november innevarande kalenderår.

§10

Stadgeändring.

För en stadgeändring av dessa stadgar erfordras beslut vid ordinarie årsstämma och att minst 2/3 av närvarande röstberättigade röstar för en ändring.

§11

Klubbens upplösning.

För upplösning av klubben erfordras beslut av två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie årsstämma, och endast om minst 2/3 av närvarande röstberättigade bifalla upplösning.